headerphoto

Milí študenti,

máme za sebou ďalší školský rok. Mimoriadna pandemická situácia spôsobila opätovne niekoľkomesačnú zmenu formy výučby od októbra 2020 na „online“ a prerušenie organizácie všetkých školských akcií a súťaží, posun ukončenia projektu Nediskvalifikuj sa i preloženie termínu zahraničných stáží v rámci projektu Erazmus+. Spoločne sme prekonali zložité situácie nielen v našom „školskom svete“, ale mnohí ste to zvládli i zdravotne v kruhu svojich rodín a blízkych. Pred sebou máte dva mesiace zaslúžených prázdnin, oddychu a krásnych letných chvíľ. Užite si ich v zdraví a domácej pohode v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Milé kolegyne a kolegovia,

máme za sebou opäť atypický školský rok, kedy riadna výučba bola mimoriadnou situáciou prerušená a Vy ste za pochodu museli prejsť na online systém výučby, vzdelávania i komunikácie so žiakmi, rodičmi i medzi kolegami navzájom. Život školy, spoločné zdieľanie úspechov i neúspechov, sa prenieslo do virtuálnej komunikácie. Želáme Vám, aby ste si každý deň dovolenky v zdraví a s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu, načerpali optimizmus a energiu do nového školského roka..

Vedenie školy

 

OTVÁRAME NAŠE PREVÁDZKY
Od pondelka 24. mája 2021 budú otvorené prevádzky KOZMETIKA A KADERNÍCTVO na OBJEDNÁVKU

 

Oznam pre žiakov školy a ich rodičov


V pondelok 10. 5. 2021 sa všetkým žiakom školy udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.
Od utorka 11. 5. 2021 sa obnovuje prezenčná forma výučby pre všetkých žiakov školy.
Viac...

Každý žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi 11. 5. 2021 ráno pri vstupe do budovy školy vypísané a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo bolo žiakom a rodičom zaslané cez Edupage).
Výučba bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín, hodiny telesnej výchovy budú prebiehať náhradnou formou.
Platí dodržiavanie všetkých hygienických predpisov a nariadení.
Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami všetkými.

Za vedenie školy Mgr. I. Sedláková

 

O z n a m


Na základe večernej zmeny pokynov zriaďovateľa a novovydaného rozhodnutia MŠ SR Vám oznamujeme:
Viac...

V pondelok 12. 4. 2021 sa obnovuje prezenčná výučba v končiacich ročníkoch (IV. A, IV. I, II. NSA, III. D).
Vyučuje sa podľa platného rozvrhu. Pri nástupe na prezenčnú výučbu žiak sa preukazuje negatívnym testom nie starším ako 7 dní a odovzdáva triednemu učiteľovi prehlásenie o bezinfekčnosti.
Účasť na prezenčnej výučbe je podmienkou úspešného ukončenia ročníka a následného pristúpenia k administrácii maturitných a záverečných skúšok.
Distančné vyučovanie ostatných ročníkov pokračuje bez zmeny.

Ospravedlňujeme sa za problémy spôsobené neočakávanými zmenami pokynov. O prípadných zmenách Vás budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.

Za vedenie školy Mgr. I. Sedláková

 

VESELÁ VEĽKÁ NOC


Prajeme Vám,

aby ste sviatočné jarné chvíle zdieľali so svojimi najbližšími v zdraví a domácej pohode.
Veríme v skorý návrat do školy a tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými.

Vedenie školy

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,


dovoľujeme si zverejniť rozhodnutia MŠ SR k termínom a organizácii maturitných a záverečných skúšok v školskom roku 2020/2021. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aktívna účasť na online a dištančnom vyučovaní ostáva v platnosti a prvotnou podmienkou pred absolvovaním maturitných a záverečných skúšok je úspešné ukončenie štúdia v končiacom ročníku.

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021
Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021

Vedenie školy

 

Dlho to nevydržalo


Na základe pokynu zriaďovateľa školy Košického samosprávneho kraja sa počnúc zajtrajším dňom, t.j. 3.3.2021 opätovne prerušuje prezenčná forma vyučovania v končiacich ročníkoch a prechádza sa na dištančnú formu vzdelávania do odvolania.
Znenie Rozhodnutia RŠ tu v prílohe.
Ospravedlňujeme sa za prípadné spôsobené problémy. O všetkých ďalších zmenách Vás budú informovať triedni učitelia, EduPage a www stránka školy.

Mgr. I. Sedláková, riaditeľka školy

 

OZNAM
pre
žiakov končiacich ročníkov a ich rodičov


Odvolávajúc sa na manuál Návrat do škôl 2021 vydaný Ministerstvom ŠVVaŠ SR a platný od 8.2.2021 a v súlade s Rozhodnutím Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021 (platného od 8.2.2021) a s Uznesením Vlády SR č. 77 účinným od 6.2.2021 si vás dovoľujeme informovať o spustení prezenčnej výučby od 1. marca 2021 pre končiace ročníky.
...pokračovanie

Od 1.3.2021 sa u tried II. NSA, III. D, IV. A, IV. I obnovuje prezenčná forma teoretickej a praktickej výučby podľa platného rozvrhu hodín.
V pondelok 1.3.2021 07:00 - 07:25 hod bude nástup na vyučovanie s platným negatívnym testom plnoletého žiaka, v prípade neplnoletého žiaka test žiaka + jedného rodiča.
Zároveň je potrebné odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti. Prosíme, pripravte a vypíšte si ho vopred, aby sa nástup na vyučovanie nezdržiaval a do budovy školy sa vstupovalo plynulo.
Tu je zoznam aktuálnych mobilných odberových miest. Tlačivo o bezinfekčnosti bude zaslané triednymi učiteľmi.
Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu.

Za vedenie školy Mgr. I. Sedláková

 

*) Prijímačky 2021/22 - kritériá


*) Predvyplnené tlačivo na 2 % z dane


 

O Z N A M pre žiakov školy a rodičov žiakov


Od 8.2.2021 pokračuje súčasná forma dištančného a online vzdelávania. Rozvrh hodín i rozvrh hodín vedených online videoformou ostáva v platnosti. Účasť žiakov na online hodinách je aj naďalej povinná.
Viac informácií v tejto tlačovej správe.
Všetci dúfame, že sa pandemická situácia po jarných prázdninách zlepší a umožní návrat všetkých žiakov do škôl.

Vedenie školy

 

Pre budúcich našich prvákov SŠ

Pozri sem... alebo sem...

 

O Z N A M


Na základe momentálnej epidemiologickej situácie a rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľka Strednej odbornej školy beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že od pondelka 11. 01. 2021 bude vo všetkých triedach pokračovať dištančné teoretické aj praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.
V priebehu nasledujúcich dní dostanú žiaci informáciu o novom rozvrhu on-line hodín (formou videohovorov), ostatné hodiny budú prebiehať dištančnou formou.
Účasť na on-line hodinách je povinná!
Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.

 

                 

 

UVOĽNENÉ MIESTA V 1. ročníku


 • 6446 K kozmetik: 1 miesto
 • 6352 M obchod a podnikanie: 1 miesto

Prestup je podmienený absolvovaním rozdielových skúšok z odborných predmetov.

 

Týždeň vedy a techniky 2020 na našej škole


Cieľom Týždňa VaT na Slovensku je zlepšiť jej vnímanie v povedomí celej spoločnosti, popula-rizovať, prezentovať, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium VaT disciplín, informovať verejnosť... Týždeň VaT 2020 je iný. Vedu môžeme zažiť priamo v obývačke. V pondelok 9. novembra štartuje jeho 17. ročník. Online a zadarmo sprostredkuje desiatky zaujímavých podujatí, od popu-larizačných prednášok a náučných videí, cez vedecké filmy, semináre, konferencie, či súťaže.

O vybraných podujatiach sa dozviete TU

 


Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľka SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude vo všetkých triedach prebiehať dištančné teoretické aj praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.
V priebehu nasledujúcich dní dostanú žiaci informáciu o hodinách, ktoré budú prebiehať on-line (formou videohovorov) a ostatné hodiny budú prebiehať dištančnou formou. Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.

 


Podľa z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pokynu Úradu KSK, sp. zn. 3299/2020/OSK – 33116 zo 17.09.2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole beauty služieb, Gemerská 1, Košice. Prvé kolo volieb sa konalo 6. a 8. októbra 2020, druhé kolo volieb sa konalo 13. októbra 2020.

Súhrnná správa o výsledkoch volieb je TU

 

OÁZA ZELENE


.. a začal nový školský rok a s ním sa mnohí žiaci osobne svojou prácou zapojili do čistenia a prípravy priestorov pre novú Oázu zelene v areáli školského dvora. Kopali, hrabali, rýľovali, čistili plochy od tráv a burín. Oáza bude zameraná na vyučovanie v prírode v rámci vybraných predmetov a chvíle oddychu pre žiakov, učiteľov, zamestnancov školy.

Postupne do konca novembra budú zrekonštruované a upravené priestory eko učebne, miesta na sedenie, pribudnú eko plochy zelene. Alebo ako ich pomenovali žiaci – bylinková záhrada s okrasnými kríkmi, záhonmi trvaliek a byliniek.

Projekt je financovaný z výzvy ENVIROPROJEKT2020 z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Košického samosprávneho kraja. Aktivity sú naplánované do konca roku 2021.

 

O Z N A M


Riaditeľka Strednej odbornej školy beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že dňa 14.9.2020 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov.

Teoretické a praktické vyučovanie bude pokračovať v stredu 16.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín.

 

Školský rok 2020 - 2021


Slávnostné otvorenie školského roka 2020-2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8:00 hod v priestoroch školy pri zachovaní predpísaných opatrení.

Zraz 7:45 pred školou

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2020 - 2021!

 

Sociálne štipendium - 2020-2021


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

  Hmotná núdza

 • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
 • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2019/2020

  Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2019

 • Presný zoznam potrebných dokladov je v tomto dokumente:

  STIPENDIUM-poberanie

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
najneskôr do 25. septembra 2020!

Prehodnotenie poberania štipendia - info TU

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

 

Preventívne opatrenia na začiatku šk. roka pre stredné školy a internáty


Týka sa zamestnancov, študentov aj zákonných zástupcov

Tieto opatrenia upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Opatrenia
od 2.9. do 14.9.2020

Opatrenia od 16.9. 2020

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

PODMIENKY vstupu do školy

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy alebo šk. internátu (Ochorenie COVID – 19) - pri prvom nástupe do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

 

Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!

Usmernenie MV SR vzhľadom na koronavírus

Oficiálna stránka MŠ SR
Od 2.9.2020 sa zmenil názov školy. Takže je nová aj webová adresa a email.

Letné prázdniny 1.júla 2021

Vyučovanie končí 30. júna 2021

 

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Uvažuješ??

...o práci v Európe...

...o štúdiu v Európe...


Fotogaléria