headerphoto

Školská psychologička Mgr. Michaela Jarná


Pracuje aj ako:
výchovná poradkyňa, poradkyňa pre VŠ - klikni


Činnosti školského psychológa:

  • poskytuje poradenstvo a konzultácie pri vzniknutých problémoch v školskom prostredí v procese výchovy a vzdelávania (žiaci so špecifickými potrebami, žiaci učiaci sa pod svoje možnosti, nemotivovaní žiaci...)
  • pomáha vytvárať a osvojovať si efektívny učebný štýl
  • sleduje osobnostný vývin žiakov
  • poskytuje podporu a pomoc pri zvládaní a riešení životných a študijných ťažkostí, pri výskyte nadmernej záťaže, stresu a trémy
  • skúma sociálnu klímu a sociálne vzťahy s cieľom vytvárania pozitívnej školskej klímy a optimálnych vzťahov v školskom prostredí
  • vytvára skupinové aktivity pre jednotlivé triedy s cieľom rozvoja sociálnych zručností
  • vytvára preventívne programy v oblasti prevencie drogových závislostí, fajčenia, HIV/AIDS
  • poskytuje priestor pre otvorenú komunikáciu, pričom získané informácie sú DÔVERNÉ!!!

"Každá situácia je riešiteľná, len ju treba chcieť riešiť."HIV NIE JE AIDS

Poznáte rozdiel medzi HIV a AIDS?

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, a zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe. A aj my sme počas mesiaca december zrealizovali preventívne aktivity na tému: HROU PROTI AIDS. Chceli sme zaujímavou formou priblížiť čo najviac informácií o HIV/AIDS. A tak sme počas týchto dní, si vyskúšali metódu brainwritingu, slovné skladačky, ale aj skladali puzzle, i zmerali znalosti vo vedomostnom kvíze. Najúspešnejšie skupinky boli odmenené síce malinkou, ale zato sladkou odmenou. A koľko informácií o HIV/AIDS ste si osvojili? To si môžete vyskúšať v tomto teste.

 

Ako sa stretneme?

Som tu pre všetkých, ktorí potrebujú psychologické poradenstvo alebo chcú sa len "porozprávať" v čase vyhradenom pre Vás:

Denne 07:30 až 15:30

Gemerská 1, kabinet č. 72


Schránka dôvery

Stále funguje ŠKOLSKÁ SCHRÁNKA DÔVERY