headerphoto
 Názov projektu Beauty vo vnútri i navonok
 Prijímateľ Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
 Kód projektu ITMS2014+ 302021BNI7
 Názov fondu Európsky fond regionálneho rozvoja
 Kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68
 Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
 Špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
 Celkové oprávnené výdavky  projektu 209 992,98 EUR
 Celkové oprávnené výdavky  projektu 209 992,98 EUR/td>
 Výška NFP 199 493,33 EUR
 Stručný popis projektu Cieľom projektu je obstaranie a modernizácia technického vybavenia 8 učební (vrátane jazykovej učebne) a stavebné práce v objekte školy SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 v Košiciach so zámerom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania, praktickej prípravy, praktických zručností žiakov pre potreby trhu práce v beauty službách.
 Špecifické ciele projektu • vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa
• zlepšenie materiálno-technického vybavenia stredných odborných škôl
• zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce
• zachytenie moderných trendov a nových technologických postupov v beauty službách
• zvýšenie atraktívnosti praktického vzdelávania v beauty službách
• posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania
 Hlavné aktivity projektu Hlavná aktivita č. 1: Stavebné práce2.
Hlavná aktivita č. 2: Materiálno – technické a prístrojové vybavenie
 Podporná aktivita projektu Informovanie a komunikácia
 Výstupy projektu • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl - 450 žiakov
• Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja - 1
• Počet renovovaných verejných budov - 1060,68 m2
• Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) - 1
• Podlahová plocha renovovaných verejných budov - 1060,68 m2
 Začiatok realizácie projektu  01/2023
 Ukončenie realizácie projektu  12/2023