headerphoto

NedisKVALIFIKUJ SA


Projekt: Podpora celoživotného vzdelávania a rozšírenie odbornej kvalifikácieČinnosť na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu bola pozastavená vzhľadom na mimoriadnu situáciu dňa 09.03.2020


ITMS kód projektu: 312011J196      Plán VO - projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie


VÝZVY - ukončené