headerphoto


Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľka SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude vo všetkých triedach prebiehať dištančné teoretické aj praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.
V priebehu nasledujúcich dní dostanú žiaci informáciu o hodinách, ktoré budú prebiehať on-line (formou videohovorov) a ostatné hodiny budú prebiehať dištančnou formou. Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.

 


Podľa z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pokynu Úradu KSK, sp. zn. 3299/2020/OSK – 33116 zo 17.09.2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole beauty služieb, Gemerská 1, Košice. Prvé kolo volieb sa konalo 6. a 8. októbra 2020, druhé kolo volieb sa konalo 13. októbra 2020.

Súhrnná správa o výsledkoch volieb je TU

 

OÁZA ZELENE


.. a začal nový školský rok a s ním sa mnohí žiaci osobne svojou prácou zapojili do čistenia a prípravy priestorov pre novú Oázu zelene v areáli školského dvora. Kopali, hrabali, rýľovali, čistili plochy od tráv a burín. Oáza bude zameraná na vyučovanie v prírode v rámci vybraných predmetov a chvíle oddychu pre žiakov, učiteľov, zamestnancov školy.

Postupne do konca novembra budú zrekonštruované a upravené priestory eko učebne, miesta na sedenie, pribudnú eko plochy zelene. Alebo ako ich pomenovali žiaci – bylinková záhrada s okrasnými kríkmi, záhonmi trvaliek a byliniek.

Projekt je financovaný z výzvy EUROPROJEKT2020 z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Košického samosprávneho kraja. Aktivity sú naplánované do konca roku 2021.

 

O Z N A M


Riaditeľka Strednej odbornej školy beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že dňa 14.9.2020 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov.

Teoretické a praktické vyučovanie bude pokračovať v stredu 16.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín.

 

Školský rok 2020 - 2021


Slávnostné otvorenie školského roka 2020-2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8:00 hod v priestoroch školy pri zachovaní predpísaných opatrení.

Zraz 7:45 pred školou

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2020 - 2021!

 

Sociálne štipendium - 2020-2021


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

    Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2019/2020

    Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2019

  • Presný zoznam potrebných dokladov je v tomto dokumente:

    STIPENDIUM-poberanie

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
najneskôr do 25. septembra 2020!

Prehodnotenie poberania štipendia - info TU

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

 

Preventívne opatrenia na začiatku šk. roka pre stredné školy a internáty


Týka sa zamestnancov, študentov aj zákonných zástupcov

Tieto opatrenia upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Opatrenia
od 2.9. do 14.9.2020

Opatrenia od 16.9. 2020

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

PODMIENKY vstupu do školy

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy alebo šk. internátu (Ochorenie COVID – 19) - pri prvom nástupe do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

 

Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár


Neprehliadnite!

Usmernenie MV SR vzhľadom na koronavírus

Oficiálna stránka MŠ SR
Od 2.9.2020 sa zmenil názov školy. Takže je nová aj webová adresa a email.

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Alternatívny obsah

Fotogaléria